top of page
2019-03-15_15-00-40.png

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ที่หลุดจากระบบโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

จุดเด่น

  • เรียนครบทั้ง 8 สาระวิชา

  • หลุดจากโรงเรียนกลับมาเรียนได้

  • ติดปัญหาสัญชาติ สมัครเรียนได้

  • เรียนออนไลน์ มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

  • จบการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาที่เปิด

  1. ประถมศึกษา

  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

  4. เรียนตามอัธยาศัย 

bottom of page