นโยบาย

ทั่วไป

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับการศึกษาในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

 2. ส่งเสริมและพัฒนาการสอนผ่านเครือข่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง

 3. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิตผ่านระบบเครือข่าย

 4. ร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับสถานศึกษา และองค์กรการศึกษาแบบเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ

 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

เว็บไซท์ของมูลนิธิฯ มีนโยบายดังนี้

 1. มูลนิธิฯจะเก็บข้อมูลการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นความลับ

 2. มูลนิธิฯจะไม่เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อกับบุคคลที่สาม ยกเว้นได้รับอนุญาติจากผู้ติดต่อ

 3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อมูลนิธิฯจะใช้ในกิจการของมูลนิธิฯตามวัตถุประสงค์ของผู้ติดต่อเท่านั้น

การคืนเงิน

กรณีที่ผู้ติดต่อได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ

 1. มูลนิธิฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามคำขอของผู้ติดต่อ

 2. มูลนิธิฯจะไม่คืนเงินส่วนที่ได้รับบริจาคแล้ว

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon