เรียนตามอัธยาศัย

ใครๆก็เรียนได้ จากรายชื่อวิชาที่เปิดหลากหลาย เพิ่มพูนความรู้กับตนเอง ขยายความคิดให้กว้างไกล 

วิชาที่เปิด เช่น

 • การประกอบอาชีพอิสระ

 • การปรับปรุงการทำงาน

 • คุณธรรมในชีวิต

 • การใช้คอมพิวเตอร์

 • ภาษาอังกฤษ

 • ฯลฯ

คำแนะนำ
 1. เข้าระบบ เลือกภาษาไทย

 2. ลงทะเบียนใหม่ใช้ระบบ

 3. ลงทะเบียนวิชาที่ต้องการ

 4. เข้าสู่การเรียนเมื่อถึงกำหนดเปิดเรียน

 5. กรณีเคยสมัครหลักสูตรประถมหรือมัธยม ให้ใช้รหัสประจำตัวเดิมได้ ไม่ต้องขอใหม่

 6. กรณีต้องการขอสอบวิชาที่เรียน ให้ยื่นขอสอบ และเมื่อสอบผ่านแล้ว สามารถขอใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้ เพื่อนำไปใช้แสดงต่อหน่วยงาน ที่ทำงาน หรือเทียบโอนในหลักสูตรประถม และ/หรือ มัธยม ที่ดำเนินการโดย FNED