top of page

บริจาค

PayPal ButtonPayPal Button
2019-03-29_10-55-46.png
  1. กรณีบริจาคเป็นเงิน 

    • โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9886405937 ชื่อบัญชี:มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย  

  2. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ กรุณาติดต่อบริจาคโดยตรง ณ.ที่ทำการมูลนิธิ

bottom of page