ประถมศึกษา

 • RT01          ศิลปะนิยม                                                                     3 หน่วยกิต

 • LF01           สุขอนามัย                                                                     3 หน่วยกิต

 • SC01          วิทยาศาสตร์ ป.1-2                                                        3 หน่วยกิต

 • SC03          วิทยาศาสตร์ ป.3-4                                                        3 หน่วยกิต

 • SC05          วิทยาศาสตร์ ป.5-6                                                        3 หน่วยกิต

 • IT01          เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                                             3 หน่วยกิต

 • MR01        คุณธรรมในชีวิตประจำวัน                                                3 หน่วยกิต

 • SO01         สังคมศึกษา ป.1-2                                                          3 หน่วยกิต

 • SO03         สังคมศึกษา ป.3-4                                                          3 หน่วยกิต

 • SO05         สังคมศึกษา ป.5-6                                                          3 หน่วยกิต

 • OC01         การอาชีพเบื้องต้น 1                                                       3 หน่วยกิต

 • OC02         การอาชีพเบื้องต้น 2                                                       3 หน่วยกิต

 • MA01         คณิตศาสตร์ ป.1-2                                                         3 หน่วยกิต

 • MA03         คณิตศาสตร์ ป.3-4                                                         3 หน่วยกิต

 • MA05         คณิตศาสตร์ ป.5-6                                                         3 หน่วยกิต

 • EN01         ภาษาอังกฤษ 1                                                               3 หน่วยกิต

 • EN02         ภาษาอังกฤษ 2                                                               3 หน่วยกิต

 • EN03         ภาษาอังกฤษ 3                                                               3 หน่วยกิต

 • TH01         ภาษาไทย 1                                                                    3 หน่วยกิต

 • TH02         ภาษาไทย 2                                                                    3 หน่วยกิต

 • TH03         ภาษาไทย 3                                                                    3 หน่วยกิต

 • TH04         ภาษาไทย 4                                                                    3 หน่วยกิต

 • OC91        ปฏิบัติงานอาชีพ 1                                                           3 หน่วยกิต

 • OC92        ปฏิบัติงานอาชีพ 2                                                           3 หน่วยกิต