2019-03-27_11-06-56.png

ฝึกฝนภาษาอังกฤษ

เปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป ฝึกฝนตัวต่อตัว ณ.ที่ทำการมูลนิธิ (มีถ่ายทอดไลฟ์  หากไม่สะดวกมาด้วยตนเอง)

จุดเด่น

  • ฝึกฝนกับเจ้าของภาษา

  • ค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิ

  • สอดแทรกคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

  • สอดแทรกหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

  • สอดแทรกการจับใจความ

ขั้นตอน

ระดับที่เปิด
  1. เริ่มต้น / Beginners 1-3

  2. ขั้นกลาง / Intermediate 1-3

  3. ขั้นสูง / Advanced 1-3 

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรละ 15 สัปดาห์ๆละ 2.5 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

กรุณาสอบถาม