education2.jpg

ระดับปริญญา

1
International U. of Morality

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย มีข้อตกลงกับ International University of Morality ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแนะนำผู้สนใจเข้าเรียนระดับที่สูงขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ระดับการศึกษาที่เปิด
 1. ปริญญาตรี

 2. ปริญญาโท

 3. ปริญญาเอก 

ทุกหลักสูตรเรียนเป็นภาษาไทย

สาขาวิชา

 • บริหารธุรกิจและสาธารณะ

  • การจัดการทั่วไป

  • การบริหารสาธารณะ

  • การจัดการคุณภาพ

  • กจก.ทรัพยากรมนุษย์

  • การตลาด

  • การจัดการสำนักงาน

 • การสอนคุณธรรม

 • บริหารการศึกษา

วิธีการเรียน

ปริญญาตรี

 • บทเรียนออนไลน์

 • งานมอบหมาย

ปริญญาโท

 • บทเรียนออนไลน์

 • ทำวิจัยหรือสัมมนา

ปริญญาเอก

 • บทเรียนออนไลน์ และ/หรือ

 • ดุษฎีนิพนธ์

2
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ผู้สนใจเรียนกับมหาวิทยาลัยของไทย โดยเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง สะดวก เรัยนได้จากทุกที่ เหมาะกับคนทำงานหรือมีภาระส่วนตัว สามารถสมัครเรียนได้กับทางมูลนิธิฯ

สาขาที่เปิด
 1. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ

 2. ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม