มัธยมต้น

 • AR01          ศิลปะเบื้องต้น 1                                                            3 หน่วยกิต

 • AR02          ศิลปะเบื้องต้น 2                                                            3 หน่วยกิต

 • SC07          วิทยาศาสตร์ 7                                                              3 หน่วยกิต

 • SC08          วิทยาศาสตร์ 8                                                              3 หน่วยกิต

 • SC09          วิทยาศาสตร์ 9                                                              3 หน่วยกิต

 • IT02           เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                 3 หน่วยกิต

 • MR02        คุณค่าของมนุษย์                                                           3 หน่วยกิต

 • SO07         สังคมศึกษา 7                                                                3 หน่วยกิต

 • SO08         สังคมศึกษา 8                                                                3 หน่วยกิต

 • SO09         สังคมศึกษา 9                                                                3 หน่วยกิต

 • OC03         การอาชีพในองค์กร 1                                                    3 หน่วยกิต

 • OC04         การอาชีพในองค์กร 2                                                    3 หน่วยกิต

 • MA07         คณิตศาสตร์ 7                                                               3 หน่วยกิต

 • MA08         คณิตศาสตร์ 8                                                               3 หน่วยกิต

 • MA09         คณิตศาสตร์ 9                                                               3 หน่วยกิต

 • EN04         ภาษาอังกฤษ 4                                                              3 หน่วยกิต

 • EN05         ภาษาอังกฤษ 5                                                              3 หน่วยกิต

 • EN06         ภาษาอังกฤษ 6                                                              3 หน่วยกิต

 • TH07         ภาษาไทย 7                                                                   3 หน่วยกิต

 • TH08         ภาษาไทย 8                                                                   3 หน่วยกิต

 • TH09         ภาษาไทย 9                                                                   3 หน่วยกิต

 • LF02          เสริมสร้างสุขภาพบุคคล                                                 3 หน่วยกิต

 • OC91        ปฏิบัติงานอาชีพ 1                                                          3 หน่วยกิต

 • OC92        ปฏิบัติงานอาชีพ 2                                                          3 หน่วยกิต