top of page

การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

FNED หรือมูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2552 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับการศึกษาในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาการสอนผ่านเครือข่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง

  3. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิตผ่านระบบเครือข่าย

  4. ร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับสถานศึกษา และองค์กรการศึกษาแบบเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ

  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรมสาธารณประโยชน์
bottom of page