สมัครเรียนทางไปรษณีย์

คำแนะนำ
 1. สมัครเรียนทางไปรษณีย์ เฉพาะผู้มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้น หากไม่มี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 2. ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย

 3. เมื่อได้รับหลักฐานการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประมาณ 1-5 วันทำการ และจะติดต่อท่านกลับไป

 4. กรณีที่ตรวจพบว่า ส่งหลักฐานปลอม การสมัครจะเป็นโมฆะทั้งหมด และไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้วคืนได้

 5. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม

หลักฐานการสมัคร
 1. ​ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)

  • ชื่อสถานศึกษา ไม่ต้องกรอก

  • ตรง"ระดับชั้น" ให้เลือกระดับที่จะสมัคร

  • ตรง"ภาคเรียน" ไม่ต้องกรอก

  • ตรง"ปีการศึกษา" ไม่ต้องกรอก

  • ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

   • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

   • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

  • ช่องอื่นๆ กรอกทุกช่องเท่าที่กรอกได้

  • ต้องเซ็นชื่อผู้สมัคร

  • ไม่ต้องเซ็นชื่อผู้รับสมัคร

  • ผู้พิมพ์ลายมือ/พยาน

   • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องเซ็นชื่อพยาน

   • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องให้พยานเซ็นชื่อด้วย 

  • หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม

 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูป

  • สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ

  • ถ่ายหน้าตรง

  • ไม่สวมแว่นตาดำ

  • ไม่สวมหมวก

  • ฉากหลังเรียบสีขาวหรือฟ้า

  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 3. สำเนาบัตรประชาชน

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 5. สำเนาใบ ร.บ. (ยกเว้น ไม่ต้องแสดงกรณีสมัครเรียนชั้นประถมศึกษา)

 6. เอกสารข้อ 3, 4, 5 ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ส่งไปรษณีย์

FNED 

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย

5 พระรามเก้า 54

สวนหลวง กทม.

10250