หลักการ

โครงการการศึกษาเพิ่มโอกาส จัดทำขึ้นเพื่อจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ ที่ประสบปัญหาการเข้าชั้นเรียนปกติ เนื่องจากมีภาระทางด้านร่างกาย ครอบครัว อาชีพ ความแตกต่างส่วนบุคคล ปัญหาสัญชาติ และวัฒนธรรมถิ่นกำเนิด ได้แก่ ผู้ทำงานหาเลี้ยงชีพและไม่มีเวลาที่แน่นอนในการเข้าชั้นเรียน ผู้พิการ ผู้มีอายุมาก รวมถึงคนต่างด้าวที่อยู่ในสถานที่ทำงานต่างๆ โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้

รูปแบบการจัดการศึกษา เป็นไปตามกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนผสมผสานหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา เน้นการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกสถานที่ทุกเวลา เข้าถึงบทเรียนได้อย่างอิสระด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบัน เมื่อผู้เรียนมีพร้อมในวิชาใด สามารถขอรับการประเมิน เข้ารับการทดสอบตามวันประกาศของศูนย์การเรียน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลการเรียนจากรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย รวมทั้งผลการเรียนรู้จากการอบรม การฝึกอาชีพ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจเป็นลักษณะการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถนำผลการเรียนหรือการเรียนรู้ที่สั่งสมไว้ มาขอรับการประเมิน โดยไม่ต้องมาเรียนซ้ำหรือเรียนใหม่

โครงการการศึกษาเพิ่มโอกาสสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย (FNED) เป็นผู้จัดการศึกษา โดยชอจัดตั้งศูนย์การเรียน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดการศึกษาตามหลักการที่กล่าวข้างต้น