ประถม/มัธยม

เปิดรับสมัครหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ที่หลุดจากระบบโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

จุดเด่น

 • เรียนครบทั้ง 8 สาระวิชา

 • เรียนออนไลน์ผ่านยูทูป 

 • มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

 • ทำงานระหว่างเรียนได้

 • หลุดจากโรงเรียนกลับมาเรียนได้

 • ติดปัญหาสัญชาติ สมัครเรียนได้

 • จบการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อควรระวัง

 • ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง

 • ผู้เรียนต้องมีอินเทอร์เน็ต

ระดับการศึกษาที่เปิด
 1. ประถมศึกษา

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. เรียนตามอัธยาศัย 

วิธีการเรียน
 1. เรียนแบบทางไกลออนไลน์

 2. เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

วัดและประเมินผล
 1. สอบ ณ.ศูนย์การเรียน

 2. มีการบ้านและคะแนนเก็บ

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรประถมและมัธยม

 • อย่างน้อย 6 เดือน(1 ภาคเรียน)

การเรียนตามอัธยาศัย

 • เรียนได้ตลอดไป 

ค่าใช้จ่าย

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon