การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดรับสมัครหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ที่หลุดจากระบบโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อเข้าเรียนในศูนย์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

จุดเด่น

 • เรียนครบทั้ง 8 สาระวิชา

 • เรียนออนไลน์ผ่านยูทูป 

 • มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร

 • ทำงานระหว่างเรียนได้

 • ดูแลครอบครัวระหว่างเรียนได้

 • หลุดจากโรงเรียนกลับมาเรียนได้

 • ติดปัญหาสัญชาติ สมัครเรียนได้

 • จบการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาที่เปิด
 1. ประถมศึกษา

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. เรียนตามอัธยาศัย 

วิธีการเรียน

มีหลากหลายวิธี ได้แก่ 

 1. เรียนแบบทางไกลออนไลน์

 2. เรียนรู้ตามนัดหมาย

 3. เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

วัดและประเมินผล

สอบวัดความรู้ด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของความรู้และประสบการณ์ ได้แก่

 • ข้อเขียน

 • นำเสนอรายงาน

ระยะเวลาศึกษา

หลักสูตรประถมและมัธยม

 • อย่างน้อย 6 เดือน

 • หรือหนึ่งภาคเรียน

การเรียนตามอัธยาศัย

 • เรียนได้ตลอดไป ไม่มีกำหนดระยะเวลา

เทียบโอนผลการเรียน
 1. จากหลักฐานการเรียนรู้เดิม

 2. จากการทดสอบความรู้

 3. จากการประเมินการปฏิบัติ

 4. จากประสบการณ์การทำงาน

ค่าใช้จ่าย

© 2009-2019 by FNED

 • Facebook Social Icon