สมัครเรียนด้วยตนเอง

หลักฐานการสมัคร

กรณีมีเอกสารแสดงตน​

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูป

  • สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ

  • ถ่ายหน้าตรง

  • ไม่สวมแว่นตาดำ

  • ไม่สวมหมวก

  • ฉากหลังเรียบสีขาวหรือฟ้า

  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 2. เอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง จากต่อไปนี้

  • สูติบัตร หรือ

  • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน หรือ

  • เอกสารที่ทางราชการไทยออกให้

 3. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาเดิมหรือล่าสุด เช่น ใบ ร.บ.(ยกเว้น ไม่ต้องแสดงกรณีสมัครเรียนชั้นประถมศึกษา)

 4. เอกสารทุกอย่าง ให้ถ่ายเอกสาร เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ และถือตัวจริงมาด้วย

​กรณีไม่มีเอกสารแสดงตน​

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูป

  • สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ

  • ถ่ายหน้าตรง

  • ไม่สวมแว่นตาดำ

  • ไม่สวมหมวก

  • ฉากหลังเรียบสีขาวหรือฟ้า

  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 2. กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้นำบิดา มารดา นายจ้าง หรือผู้ปกครอง มาด้วย

 3. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาเดิมหรือล่าสุด เช่น ใบ ร.บ.(ยกเว้น ไม่ต้องแสดงกรณีสมัครเรียนชั้นประถมศึกษา)

สถานที่/วันเวลา

FNED

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย

5 พระรามเก้า 54 กทม.10250

โทร 02-7183105 ต่อ 101, 103

จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามทางไลน์ที่ "@FNED"