มัธยมปลาย

 • RT03          ศิลปะและการออกแบบ                                                  3 หน่วยกิต

 • SC10          วิทยาศาสตร์ 10                                                            3 หน่วยกิต

 • SC11          วิทยาศาสตร์ 11                                                            3 หน่วยกิต

 • SC12          วิทยาศาสตร์ 12                                                            3 หน่วยกิต

 • IT03           เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์                                            3 หน่วยกิต

 • MR03        การพัฒนาระดับจิตใจ                                                     3 หน่วยกิต

 • SO10         สังคมศึกษา 10                                                              3 หน่วยกิต

 • SO11         สังคมศึกษา 11                                                              3 หน่วยกิต

 • SO12         สังคมศึกษา 12                                                              3 หน่วยกิต

 • OC05         การอาชีพในองค์กร 1                                                    3 หน่วยกิต

 • OC06         การอาชีพในองค์กร 2                                                    3 หน่วยกิต

 • MA10         คณิตศาสตร์ 10                                                             3 หน่วยกิต

 • MA11         คณิตศาสตร์ 11                                                             3 หน่วยกิต

 • MA12         คณิตศาสตร์ 12                                                             3 หน่วยกิต

 • EN07         ภาษาอังกฤษ 7                                                              3 หน่วยกิต

 • EN08         ภาษาอังกฤษ 8                                                              3 หน่วยกิต

 • EN09         ภาษาอังกฤษ 9                                                              3 หน่วยกิต

 • TH10         ภาษาไทย 10                                                                 3 หน่วยกิต

 • TH11         ภาษาไทย 11                                                                 3 หน่วยกิต

 • TH12         ภาษาไทย 12                                                                 3 หน่วยกิต

 • LF03          ดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัย                                       3 หน่วยกิต

 • OC91        ปฏิบัติงานอาชีพ 1                                                          3 หน่วยกิต

 • OC92        ปฏิบัติงานอาชีพ 2                                                          3 หน่วยกิต

 • OC93        ปฏิบัติงานอาชีพ 3                                                          3 หน่วยกิต

 • OC94        ปฏิบัติงานอาชีพ 4                                                          3 หน่วยกิต

 • OC95        ปฏิบัติงานอาชีพ 5                                                          3 หน่วยกิต