2019-03-15_14-56-46.png
สำหรับคนทำงาน มีภาระส่วนตัว หลุดจากโรงเรียน
  • เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด

  • ไม่ต้องเข้าห้องเรียนปกติ

  • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน สามารถเรียนได้

  • เรียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

  • ต่างด้าวเรียนได้ (บังคับภาษาไทย)

  • ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

  • ขอสอบวิชาที่พร้อมได้ทุกเดือน  

  • สอบสะสมจนครบทุกวิชาเพื่อรับวุฒิ 

  • เทียบโอนการทำงานได้ 

  • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ