2019-03-15_14-56-46.png
สำหรับคนทำงาน มีภาระส่วนตัว หลุดจากโรงเรียน
 • เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด

 • ไม่ต้องเข้าห้องเรียนปกติ

 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน สามารถเรียนได้

 • เรียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

 • ต่างด้าวเรียนได้ (บังคับภาษาไทย)

 • สามารถจบได้ภายใน 6 เดือน

 • ขอสอบวิชาที่พร้อมได้ทุกเดือน  

 • สอบสะสมจนครบทุกวิชาเพื่อรับวุฒิ 

 • เทียบโอนการทำงานได้ 

 • วุฒิที่ได้รับถูกต้องตามกฎหมาย 

 • รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon