top of page

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ประถมศึกษา

  • อายุ 7-18 ปี

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

  • อายุไม่เกิน 18 ปี

  • จบชั้นประถมศึกษา

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • อายุไม่เกิน 18 ปี

  • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 4. เรียนตามอัธยาศัย

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

  • ไม่จำกัดอายุ

ขั้นตอน
 1. สมัครเรียน 

 2. ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตน

  2. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (กรณีสมัครมัธยม)

  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

 3. ขอรับรหัสผ่านเข้าระบบ

 4. ขอสมัครเข้ากลุ่มชมรมเพื่อสะสมชั่วโมงกิจกรรม

 5. ลงทะเบียนวิชาเรียน และจองวันสอบทันที 

 6. เข้าสอบตามวันที่จองไว้ 

 7. ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชา ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอจบ

 8. สอบไม่ผ่านวิชาใด ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอสอบซ่อม

คำแนะนำ

นักเรียนที่ขาดการติดต่อเกิน 2 เดือน จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียน

Anchor 1
bottom of page